HSA: Terorismo ng Estado

               

SA ISANG bansang may malalabnaw na utak ang mga namumuno sa gobyerno at parang mga garapatang hindi makahiwalay sa puklo ng imperyalismong Amerikano, hindi na katakatakang paratangan agad na subersibo at terorista na ang sinumang tao o grupong nagtataguyod ng makabayan, makatao at progresibong mga adhikain, lalo na laban sa sugapa sa kapangyarihang pambansang liderato at mapandambong at mapaghari-hariang interes ng Estados Unidos dito. Napatunayan na ito, sa maraming pagkakataon, noon pa mang nagdaang mga rehimen at, lumilitaw, nagiging grabe pa ang lahat sa administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo.

Unang-una, hindi pa rin masugpo, at walang nalulutas, sa serye ng mga pagdukot at pagpatay na pampulitika na karaniwang mga biktima’y miyembro ng mga organisasyong itinuturing na maka-Komunista o lantarang mga kritiko kaya ng kasalukuyang liderato’t sistema ng gobyernong mapanikil sa mga karapatang sibil ng sambayanan o mapanalaula sa demokratikong mga proseso mapangalagaan lamang ang pansariling mga interes at ambisyon sa kapangyarihan. Ikalawa, bilang pangangayupapa sa dikta ni Presidente George W. Bush ng Amerika kaugnay ng inimbento nitong giyera kontra diumano sa global na terorismo, igigilgil na nga sa Hulyo 15 ang diktatoryal, despotiko’t mapang-abusong mala-batas militar na HSA (Human Security Act) o batas kontra-terorismo.

Batay na rin sa pahayag kamakailan ng dalawang pangunahing anghel de la guwardiya ng Malakanyang, malamang kaysa hindi na abusuhin ng mga kinauukulan at gawing instrumento pa ng terorismo ng Estado laban sa sambayanan ang HSA. Ipinangalandakan na nga ni Sekretaryo Norberto Gonzales, tagapayo ni La Gloria sa pambansang seguridad, na maaaring gamitin ang nasabing batas upang ituring na terorista ang mga kalaban lamang sa pulitika. Walang kagatul-gatol at arogante namang sinabi ni Sekretaryo Raul Gonzalez ng Katarungan na, sa pamamagitan ng HSA, maaari nang pakinggan ang usapan sa telepono (wiretapping) ng mga peryodista at iba pang hinihinala pa lamang na mga terorista.

Bagaman sinasabi ng mga tambolero ng rehimen na may ilalatag na mga regulasyon at mekanismo upang hindi maabuso, lalo na ng mga pulis at militar, ang HSA, napakalabo naman dito ang depinisyon o kahulugan ng pagiging terorista. Depende na sa mga diyus-diyosan sa gobyerno, batay sa dispalinghado nilang lohika, kung ituturing nilang terorista o hindi ang sinuman at kung labag sa batas o hindi ang kanilang mga kahingian. Halimbawa, maaari nang ituring na terorista ang mga humihinging umalis na sa poder si La Gloria o baguhin kaya ang napakabalintunang sistema ng lipunang naghahari sa pulitika’t ekonomiya at naglulublob sa grasya’t pribilehiyo ang iilang elitista’t uring mapagsamantala habang, sa kabilang banda, nananatiling nagdaralita’t dayukdok ang malawak na sektor ng sambayanan.

Sa ilalim ng HSA, terorismo na ang “paghahasik ng takot at kalituhan” at “pamimilit sa gobyernong ipagkaloob ang mga kahingiang labag sa batas.” Samakatuwid, mga hakbang na ng terorismo maging ang mapayapang mga demonstrasyon at kilos-protestang tumutuligsa sa balintunang mga patakaran ng gobyerno na, kung tutuusin, sagrado itong karapatan ng mga mamamayan na ginagarantiyahan ng umiiral na Konstitusyon kaugnay ng mga karapatang sibil at pantao (Bill of Rights). Sapagkat masusugid na basalyos ni La Gloria — tulad nina Ermita, Gonzales at Gonzalez, at kung sino pa – ang bubuo ng Konseho Kontra-Terorismo na papapel bilang imbestigador, hukom at taga-bitay sa ilalim ng naturang batas, tiyak, kaysa hindi, na walang habas na gamitin ng mga nasa poder ang HSA laban sa itinuturing nilang mga kalaban sa pulitika at, gayundin, sa sambayanang patuloy na humihingi ng lantay na mga pagbabagong pampulitika, pang-ekonomiya’t panlipunan sa bansa.

Ano pa nga ba ang demokratikong mga proseso kung, sa ilalim ng naturang batas, maaari nang hulihin at bulukin sa bilangguan ang sinuman – batay lamang sa kapritso’t baluktot na lohika ng Konseho Kontra-Terorismo – kahit walang kaukulang “mandamiento de arresto” o wala pang matibay na ebidensiya at “pinaghihinalaan” lamang ang kinauukulan? Ano pa ang saysay ng demokratikong mga proseso kung maaaring basta na lamang kumpiskahin ng gobyerno ang deposito sa bangko at iba pang ari-arian ng sinumang “hinihinalang” terorista? Ano pa ang kahihinatnan ng isinusulong ng gobyernong usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA at MILF (Moro Islamic Liberation Front) kung, sa ilalim ng HSA, terorista nang itinuturing ang dalawang grupong ito?

Saanmang punto tingnan ngayon, higit pang mga problema – sa halip na malutas ang napapanaginipang terorismo – ang tiyak na idudulot sa bansa’t sambayanan ng HSA, unang-una na ang nakaugalian at tumitinding paglabag ng umiiral na rehimen sa mga karapatang pantao at ang lalong pagsalaula pa, sa isang banda, sa Konstitusyon at demokratikong mga proseso. Sa ilalim ng isang sibilisadong lipunang nagmamahal diumano sa demokrasya, hindi dapat magkapuwang at umiral ang isang batas na gaya ng HSA. Sa halip na mapangalagaan nito ang mga mamamayan laban sa sinasabing terorismo, isusulong lamang nito ang terorismo ng Estado laban sa makabayan at progresibong mga mamamayan – lalo na nga’t ipatutupad ito ng isang iresponsableng liderato. Sa ano’t anuman, lagi at lagi namang isinusumpa ng kasaysayan ang mga diktador at mapang-abuso sa kapangyarihan. – RLO

/pinoyweekly

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: